-

هیچ به یک، به نفع من
هیچ به یک به نفع تو
هیچ به هیچ به نفع هردو.

0


 

Blogger Template by Adam Every